sábado, 30 de abril de 2011

TEMARI AUXILIAR ADMINISTRATIU AJUNTAMENT DE BARCELONA

A continuació vos comete els temes de l'oposició de auxiliar administratiu:

Temari Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

2. El Govern i l'Administració de l'Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

3. Organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

4. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis d'actuació de l'Administració Pública. Tipologia de les Administracions Públiques. El règim local espanyol.

5. L'organització municipal. Especial referència a organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors), executiva (el model de gestió gerencial), territorial (els districtes) i funcional (organismes autònoms i entitats públiques empresarials) de l'Ajuntament de Barcelona.

6. La Carta Municipal: El seu contingut i principals característiques.

7. El procediment administratiu: Concepte, principis generals, fases i terminis.

8. L'acte administratiu. Concepte. Classes. Revisió dels actes en via administrativa.

9. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals.

10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment IBI, IAE, Impost de vehicles de tracció mecànica i Plusvàlua)

11. La protecció de dades de caràcter personal: règim jurídic.

12. Tipologia del personal al servei de les Administracions Públiques. La funció pública: concepte i règim jurídic. Les bases del règim estatutari de la funció pública: L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

13. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. Les situacions administratives dels funcionaris.

14. Drets i deures dels funcionaris. El règim retributiu. Les incompatibilitats. Règim disciplinari.

15. El sistema espanyol de la Seguretat Social. Règim general: afiliació i cotització. Acció protectora: contingència i prestacions.

16. L' arxiu. Definició i funció de l' arxiu a l' Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre. Comunicacions i notificacions.

17. La Web de l'Ajuntament de Barcelona i les seves webs municipals. El portal de tràmits. Telèfons d'informació i atenció al ciutadà. Carta de serveis d'atenció al ciutadà.

18. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Urbanisme: transformació urbana de la ciutat i projectes urbans en execució.

19. Barcelona ciutat de la cultura: museus, teatres, biblioteques. La ciutat i l'esport: equipaments esportius. Les festes tradicionals de la ciutat. Els seus edificis i l'art.

20. L'actualitat de la ciutat: darrers esdeveniments socials i culturals en el període 2006-2008

Si conegueu alguna pàgina web amb els temes, vos invite a deixar un comentari. Sort!

No hay comentarios:

Publicar un comentario